+387 61 351 732     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE AREN TOURS D.O.O. MOSTAR

Odredbe Opštih uslova čine sastavni dio ugovora o putovanju između putnika i AREN TOURS d.o.o. kao organizatora i obavezuju ugovorne strane, osim odredbi koje su drugačije definisane pisanim ugovorom ili programom putovanja.


PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnoj prostoriji AREN-TOURS d.o.o kao organizatora putovanja, telefonskim putem i e-mailom. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora - potvrde o putovanju, koja može biti i u elektronskoj formi. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno (izuzetak je plaćanje na rate).

Ukoliko putnik, u roku predviđenom Ugovorom, programom putovanja, ili ovim opštim uslovima, ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao.

...

OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA

Organizator putovanja je dužan ponašati se sa pažnjom dobrog organizatora, kako u pogledu usluga koje izvršava sam, tako i pri izboru lica kojima je povjereno izvršavanje pojedinih usluga. Pored toga, organizator putovanja je u obavezi:

- da sa putnikom zaključi pismeni ugovor o putovanju;
- da putniku uruči pisani program putovanja, opšte uslove putovanja, opšte uslove osiguranja, kao i da ga upozna sa mogućnošću i ponudom različitih vidova osiguranja;
- da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti;
- da, u skladu sa važećim zakonskim odredbama i pravilima struke, otkloni nesklad između ugovorene i pružene usluge, a u slučaju da to nije u mogućnosti, ponudi putniku druge odgovarajuće usluge do okončanja turističkog putovanja, bez dodatnih troškova za putnika.
- da ponudi i izvrši putniku povrat realne razlike u cijeni na vrijeme i na osnovu pismenog prigovora zbog potpunog ili djelimičnog neizvršenja usluga, obuhvaćenih programom putovanja, sve u skladu sa zakonom i Opštim uslovima turističke agencije AREN-TOURS.

...

OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA

Pravo je i dužnost putnika da se, prije zaključenja ugovora o putovanju, detaljno upozna sa programom putovanja, kao i sa sadržinom opštih uslova putovanja i uslova osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora o putovanju, putnik (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe vrši uplatu) potvrđuje, prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru.

Putnik je u obavezi da uplati ugovorenu cijenu aranžmana pod uslovima i na način predviđen ugovorom i programom putovanja.

Putnik je dužan da, na traženje organizatora, na vrijeme dostavi sve podatke i isprave potrebne za organizovanje putovanja, a posebno za pribavljanje viza, prijevoznih karata, rezervaciju za smještaj i sl.

Putnik garantuje da on lično, njegove isprave, prtljag ispunjavaju uslove određene pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine, propisima odredišne zemlje, kao i zemalja kroz koje se prolazi (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima, kršenjem navedenih zakonskih i administrativnih propisa. Putnik može odrediti drugo lice da umjesto njega koristi aranžman (uz uslov da to lice zadovoljava zahtjeve predviđene za određeno putovanje) u tom slučaju putnik je u obavezi organizatoru putovanja nadoknaditi stvarne troškove prouzrokovane zamjenom. Putnik garantuje za obaveze trećeg lica prema organizatoru, za slučaj zamjene. Putnik je u obavezi da dobronamjerno sarađuje i strpljivo sačeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor otkloni (kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše očišćen apartman i dr.).

Također, molimo putnike da se prije izbora destinacije, a prije odabira programa upoznaju sa važećim propisima, pravilima, običajima i zabranama na destinaciji (način odijevanja, konzumiranje alkoholnih pića, zabrani pušenja…). Smatra se da je putnik, pristupivši zaključenju ugovora, upoznat sa relevantnim okolnostima, koje, ukoliko su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, ne mogu imati pravni značaj promijenjenih okolnosti, u smislu važećih građanskopravnih propisa.

Da se najkasnije 24 sata, ali ne ranije od 48 sati informiše kod vodiča-predstavnika o tačnom vremenu povratka.

...

CIJENA, SADRŽAJ I TRAJANJE PROGRAMA PUTOVANJA

Cijene su objavljene u programu putovanja, i važe počev od dana objavljivanja programa, a iskazane su u skladu sa važećim propisima, u konvertibilnim markama (BAM) ili u nekoj od konvertibilnih valuta (EUR, USD i sl.), a obračun i uplata vrši se isključivo u konvertibilnim markama (BAM) po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja, za efektivu, na dan uplate, ako u programu putovanja nije drugačije predviđeno.

Za dan plaćanja računa se dan kada su sredstva prispjela na transakcijski račun organizatora kod poslovne banke.

Cijena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije programom putovanja predviđeno ili posebno ugovoreno, troškove: aerodromskih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korištenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korištenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr.

Sve vrste usluga koje nisu predviđene programom putovanja putnik mora posebno pisanim putem ugovoriti sa organizatorom. Posrednik nije ovlašten da u ime organizatora zaključuje ili prihvata posebne usluge koje nisu predviđene programom putovanja, osim u slučaju posebne pisane saglasnosti organizatora. Organizator ne može biti odgovoran putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga, a nisu bile previđene programom putovanja i pisanim putem ugovorene. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim programima putovanja i ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web sajtovima neposrednih pružalaca usluga kao npr. hotela i dr.

Datum početka i završetka aranžmana utvrđen programom putovanja ne podrazumjeva cijelodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme–sat polaska ili dolaska putnika i ulaska putnika u smještajni objekat uslovljen je procedurama na graničnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehničkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utiču na vrijeme polijetanja aviona i dr. na koje organizator ne može uticati, te zbog toga navedeni razlozi ne mogu biti osnov prigovora-reklamacije putnika. Prvi i posljednji dan iz programa putovanja su predviđeni za putovanje (a kada je u pitanju drugi vid prevoza putovanje može trajati i više dana) i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mjestu opredjeljenja –već samo označavaju kalendarski dan početka i završetka putovanja, radi čega putnik nema pravo na prigovor-reklamaciju zbog večernjeg, noćnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim večernjim satima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim satima i slično.

Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme početka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 sata ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio-kompanije. U slučaju pomjeranja navedenog vremena polijetanja aviona organizator ne snosi nikakvu odgovornost, već se primenjuju nacionalni i međunarodni propisi iz oblasti avio-saobraćaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje-slijetanje aviona kod čarter letova je u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim satima i ako je npr. obezbjeđen ugovoreni početni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je program putovanja u cijelosti izvršen.

Usluge turističkog vodiča, turističkog pratioca, lokalnog turističkog vodiča i turističkog animatora ili lokalnog predstavnika organizatora predviđene programom putovanja ne podrazumjeva njihovo cijelodnevno i kontinuirano prisustvo, već samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoć putniku.

...

PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ

Cijena aranžmana određena je cjenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane, izuzev u zakonom predviđenim slučajevima, kada organizator može zahtjevati povećanje cijene.

Organizator može zahtjevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 15 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute ili do promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Organizator je obavezan da informiše putnika o povećanju cijene kada sazna za gore navedene okolnosti.

Ako organizator zahtijeva povećanje cijene, putnik ima pravo da odustane od ugovora o turističkom aranžmanu pod uslovom da to odmah saopšti organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Ugovorena cijena ne smije se povećavati ni u kojem slučaju u period od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje izuzev ako to nije u ugovoru izričito predviđeno.

Organizator je u svako doba ovlašćen da zavisno od tržišnih kretanja i sopstvene politike, umanji cijenu aranžmana (tzv. ‘’LAST MINUTE’’), pri čemu će ta cijena biti primjenjena samo na buduće aranžmane i nije od uticaja na već zaključene Ugovore, pa ne može postavljati osnov bilo kakvih zahtjeva prema organizatoru putovanja za povrat eventualne razlike u cijeni.

...

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi po destinacijama.

...

SMJEŠTAJ, ISHRANA I PRIJEVOZ

Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanju.

Ako drugačije nije dogovoreno, smještaj u objekat najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a napuštanje objekta je najkasnije do 10 sati na dan završetka korištenja usluga. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca dozvoljen je u pojedinačnim slučajevima uz obaveznu doplatu.

Kvalitet usluge, lokalni prijevoz, raznovrsnost i kvantitet hrane određen je zvaničnom kategorijom objekta, visinom cijene, lokalnim običajima na određenoj destinaciji, bez obzira da li se radi o usluživanju po principu švedskog stola ili menija. Usluge all inclusive, all inclusive light, all inclusive superior, all inclusive ultra superior i dr. podrazumijevaju usluge po internim hotelskim pravilima (pružaju se od trenutka ulaska u hotel, do trenutka napuštanja) i ne moraju biti identične, ni u okviru iste kategorije, na istoj destinaciji. Doručak i večera, ukoliko drugačije nije naznačeno u programu putovanja, podrazumijevaju kontinentalni doručak, a večeru meni.

Prijevoz putnika avionom regulisan je međunarodnim propisima o avionskom prometu, kao i propisima avio kompanija koje orgranizator putovanja angažuje. Putovanja avionom na redovnim linijama podrazumijevaju prijevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomjeranja predviđenog vremena polijetanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona na jednom ili više redovnih ili čarter letova u toku realizacije putovanja, organizator putovanja nema uticaja na eventualne posljedice izazvane zakašnjenjem, izazvanim bilo kojim uzrokom, koji je van sfere uticaja organizatora, kao što su bezbjednosni razlozi, dozvole kontrole leta, vremenski uslovi, tehnički kvarovi i sl. već se primjenju važeći propisi i uzanse u avio prometu.

Putnik je u obavezi da sa posebnom pažnjom postupa prilikom prolaska uobičajenih procedura na aerodromima, te da se blagovremeno ukrca u avion, precizno slijedeći uputstva i upozorenja koja neposredno prije leta objavljuje avio kompanija, jer svaka nepažnja može za posljedicu imati da putnik, propusti let, ne ukrca se u avion, pogriješi izlaz-gate, ili zakasni. Naprijed navedeno se odnosi i na druge vidove prevoza i transfera.

Cijena aerodromskih taksi i avio karata, podložna je promjenama, a istu propisuje avio prijevoznik, s tim što je relevantna cijena na dan realizacije leta, te se odbijanje putnika da plati eventulanu razliku u cijeni u odnosu na onu koja je važila u vrijeme zaključenja ugovora, smatra odustajanjem od putovanja.

Prevoz autobusom i autobuski transferi obavljaju se standardnim turističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prijevoznik koga je organizator putovanja angažovao. Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuđeno mjesto u prevoznom sredstvu. Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putnika. Ukoliko je transport prtljaga od parkinga do hotela u organizaciji hotela, organizator ne snosi odgovornost za nestanak ili oštećenje prtljaga. Za zaboravljene stvari u autobusu, agencija ne odgovara. Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o komforu autobusa, bez prethodnog informisanja putnika o tipu autobusa. Putnik je dužan da svu nastalu štetu u prijevoznom sredstvu i smještajnom objektu nadoknadi na licu mjesta.

Kašnjenja autobusa zbog vremenskih uslova, vanrednih prilika u prometu, prekomjernih zadržavanja na granicama, kvara i slično, po prirodi stvari su van uticaja organizatora, što molimo da imate u vidu.

...

PUTNI DOKUMENTI

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove.

Putnik je dužan brinuti se da on lično, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako BiH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te sarađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obaveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, i podmiruje je kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

...

ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Putnik je dužan ugovoriti posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smještaja itd., zbog raznih vidova bolesti, invaliditeta, jer u protivnom organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu.

Putnik je dužan poštovati carinske, devizne i dr. propise BiH, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, sve posljedice i troškove snosi putnik.

...

ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Putnik, u svako doba, ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno obavijestiti organizatora putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja u skladu sa zakonom, pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno i to:

5 % ako se putovanje otkaže od dana potpisa ugovora do 45 dan prije početka putovanja (otkaz na vrijeme)
10% ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana prije početka putovanja,
20% ako se putovanje otkaže od 29 do 20 dana prije početka putovanja,
40% ako se putovanje otkaže od 19 do 15 dana prije početka putovanja,
80% ako se putovanje otkaže od 14 do 10 dana prije početka putovanja,
90% ako se putovanje otkaže od 9 do 6 dana prije početka putovanja,
100% ako se putovanje otkaže od 5 do dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.

Promjena ugovorenog mjesta i datuma putovanja, smještajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, bračnog druga, dijeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, odnosno poziva za vojnu vježbu putnika ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprječenosti za rad. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa zemlje putovanja.

Organizator, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbjedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, dužan je putniku izvršiti povrat uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova. U slučaju odustanka od putovanja koje je pokriveno policom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od strane osiguravača. Kod odustanka od ugovora, putniku se ne vraća iznos plaćen organizatoru za posredovanju u dobijanju viza.

...

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti (bolesti, povrede...) morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cijenovniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene okolnosti kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo u skladu sa svojim uslovima.

U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih okolnosti AREN-TOURS zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u tački 10.

...

OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE ILI PROMJENA PROGRAMA

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, AREN-TOURS zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika za izvršenje putovanja naveden je kod svakog aranžmana. Agencija zadržava pravo potpune i djelimične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe vanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći.

AREN-TOURS zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uslovi putovanja. Ukoliko agencija otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

...

REKLAMACIJE

Organizator je obavezan da realizuje aranžman na način na koji je ugovoren. U slučaju da nije realizovan u skladu sa ugovorom o turističkom aranžmanu, putnik može da zahtijeva od organizatora otklanjanje nedostataka u primjerenom roku. Ako organizator to ne ispuni, putnik može da raskine ugovor.

Postupak u vezi s prigovorom:

- Odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Ukoliko putnik ne podnese prigovor na gore navedeni način, a konzumira uslugu, odriče se prava na odštetu. Putnik je dužan sarađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.

- Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
- Najkasnije 8 dana po povratku putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i bitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.

- Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primanju prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davaoca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu boravka.

...

PRTLJAG

Prijevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prtljag.

Organizator ne može biti odgovoran za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag tokom putovanja, kao ni onaj koji je stigao sa zakašnjenjem ili poslije putovanja. Sva svoja prava po navedenom osnovu, putnik ostvaruje direktno od prijevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguravača i dr. prema važećim međunarodnim i domaćim posebnim propisima koji važe u toj oblasti.

...

OSIGURANJE

Organizator je dužan informisati putnika o mogućnosti obezbjeđenja polica zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i paketa putnog osiguranja (osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje od otkaza putovanja i dr.) za putovanja u inostranstvu, i u BiH. Preporučuje se putniku da obezbjedi police za navedeni paket putnog osiguranja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, koje putnik posebno plaća.

...

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Putnik lične podatke daje dobrovoljno. Lični podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. AREN-TOURS se obavezuje da lične podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja ličnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi lični podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Lični podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, skladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka.

...

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi opšti uslovi putovanja predstavljaju Ugovor koji putnik sklapa s AREN-TOURS-om, odnosno ovlaštenom turističkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji AREN-TOURS-a. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Mostaru, a primjenjuje se pravo Bosne i Hercegovine.

...