+387 61 351 732     Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kako izvršiti rezervaciju?

Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnoj prostoriji AREN-TOURS d.o.o kao organizatora putovanja, telefonskim putem i e-mailom. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju, koja može biti u elektronskoj formi. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka putovanja osim ako u programu nije drugačije navedeno.

 

Da li je moguće otkazati rezervaciju?

Putnik, u svako doba, ima pravo da odustane od putovanja, o čemu je dužan pismeno obavijestiti organizatora putovanja. Datum pismenog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja u skladu sa zakonom, pripada organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno i to:

  • 5 % ako se putovanje otkaže od dana potpisa ugovora do 45 dan prije početka putovanja (blagovremeni otkaz)
  • 10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana prije početka putovanja,
  • 20 % ako se putovanje otkaže od 29 do 20 dana prije početka putovanja,
  • 40 % ako se putovanje otkaže od 19 do 15 dana prije početka putovanja,
  • 80 % ako se putovanje otkaže od 14 do 10 dana prije početka putovanja,
  • 95 % ako se putovanje otkaže od 9 do 6 dana prije početka putovanja,
  • 100 % ako se putovanje otkaže od 5 do dana prije početka putovanja ili u toku putovanja.

 

Da li prilikom promjene cijene putnik ima pravo na otkaz?

Organizator može zahtjevati povećanje ugovorene cijene najkasnije 15 dana prije početka putovanja ako je nakon zaključenja ugovora došlo do promjene u kursu razmjene valute ili do promjene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima. Organizator je obavezan da informiše putnika o povećanju cijene kada sazna za gore navedene okolnosti.

Ako organizator zahtijeva povećanje cijene, putnik ima pravo da odustane od ugovora o turističkom aranžmanu pod uslovom da to odmah saopšti organizatoru. Ukoliko u naznačenom roku putnik pisanim putem ne obavijesti organizatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cijenom. Ugovorena cijena ne smije se povećavati ni u kojem slučaju u period od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje izuzev ako to nije u ugovoru izričito predviđeno.

 

Da li se putnik može osigurati od rizika otkaza putovanja?

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti (bolesti, povrede...) morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cijenovniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene okolnosti kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo u skladu sa svojim uslovima.

 

Kako se vrši plaćanje ugovorenog aranžmana?

Cijene su objavljene u programu putovanja, i važe počev od dana objavljivanja programa, a iskazane su u skladu sa važećim propisima, u konvertibilnim markama (BAM) ili u nekoj od konvertibilnih valuta (EUR, USD i sl.), a obračun i uplata vrši se isključivo u konvertibilnim markama (BAM) po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja, za efektivu, na dan uplate, ako u programu putovanja nije drugačije predviđeno.

Plaćanje se vrši isključivo preko bankovnog računa agencije (Raiffesein banka). Za dan plaćanja računa se dan kada su sredstva prispjela na transakcijski račun organizatora kod poslovne banke.

 

Da li prilikom otkaza putovanja od strane agencije putnik ima pravo na povrat uplaćenog novca?

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, AREN-TOURS zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika za izvršenje putovanja naveden je kod svakog aranžmana. Agencija zadržava pravo potpune i djelimične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe vanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Ukoliko agencija otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

 

Da li putnik ima pravo na reklamacije?

Organizator je obavezan da realizuje aranžman na način na koji je ugovoren. U slučaju da nije realizovan u skladu sa ugovorom o turističkom aranžmanu, putnik može da zahtijeva od organizatora otklanjanje nedostataka u primjerenom roku. Ako organizator to ne ispuni, putnik može da raskine ugovor.

 

Da li se putniku nudi paket putnog osiguranja?

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, agencija je dužna putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu direktno ugovoriti kod osiguravatelja ili kod AREN-TOURS-a, pri čemu AREN-TOURS sudjeluje samo kao posrednik.

Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnoj stavci. Police osiguranja možete dobiti u prostoriji turističke agencije, od strane osiguravajuće kompanije GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo.